آموزش ساده استان شناسی تهران

واقعاً استان تهران را چقدر می شناسیم؟

کتاب درسی استان شناسی تهران سعی کرده تا در شش فصل به شناسایی استان بپردازد که در سه فصل نخست به جغرافیای طبیعی ، جغرافیای انسانی و ویژگی های فرهنگی استان پرداخته و در سه فصل بعدی به پیشینۀ ، توانمندی ها و شکوفایی استان پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پراخته است.

فصل اوّل - جغرافیای طبیعی استان تهران

درس اوّل

موقعیت جغرافیایی استان

درس دوم

ناهمواری های استان

درس سوم

آب و هوای استان

درس چهارم

منابع طبیعی استان

درس پنجم

مشکلات و مسائل محیطی استان

فصل دوم- جغرافیای انسانی استان تهران

درس ششم و هفتم

تقسیمات سیاسی و شیوه های زندگی در استان

درس هشتم

جمعیت استان

فصل سوم و چهارم- ویژگی های فرهنگی و پیشینه استان تهران

درس نهم و دهم

آداب و رسوم و پیشینۀتاریخی استان