آموزش ساده ریاضی 1 فنی و کاردانش

تدریس ریاضی (۱) با توجه به کتاب مربوطه، شامل پنج پودمان  است، و به گفته مؤلفان طراحی این کتاب به گونه ای است که در یک متن داستان گونه ، مسائل مطرح شده و هنرجو با انجام فعالیت هایی که در ادامۀ مسئله آمده است به مفهوم ریاضی مورد نظر می رسد.

یادگیری ریاضی صرفاً خواندن و شنیدن مفاهیم ریاضی نیست؛ بلکه ریاضیات علمی معنادار است و تا زمانی که شخص خود درگیر حل مسائل نشود نمی تواند ریاضی یاد گرفته و از آن استفاده کند

این گفته  کاملاً صحیح است و از همین رو مدرس این کتاب با تجربه به دست آمده طی سالیان تدریس ، سعی کرده تا با آموزش به روشی ساده هنرجو را نیز به تفکر و حل مسائل کتاب همراه نماید.

پودمان اول - نسبت و تناسب

مفهوم نسبت

نسبت های مستقیم

نسبت های معکوس

نرخ چیست؟ (بخش ۱)

نرخ چیست؟ (بخش ۲)

واحد اندازه گیری انگلیسی

طول

واحد اندازه گیری انگلیسی

جرم

واحد اندازه گیری انگلیسی

دما

پودمان دوم - درصد و کاربردهای آن

محاسبۀ ذهنی درصد

بخش اوّل

محاسبۀ ذهنی درصد

بخش دوم

درصد تغییر

پودمان سوم - معادله های درجۀ دوم

مفهوم معادله های درجۀ دوم

حل معادله درجۀ دوم به روش هندسی

بخش اول

حل معادله درجۀ دوم به روش هندسی

بخش دوم

حل معادله درجۀ دوم به روش جبری(دلتا)

پودمان چهارم - توان رسانی به توان عددهای گویا

مفهوم توان رسانی به توان عددهای گویا

بخش اول

مفهوم توان رسانی به توان عددهای گویا

بخش دوم(نمایش رادیکالی)

ریشه گیری عددهای حقیقی

ضرب اعداد تواندار با توان گویا

پودمان پنجم - نسبت های مثلثاتی

تشابه

تانژانت یک زاویه

سینوس یک زاویه

قسمت اوّل

سینوس یک زاویه

قسمت دوم

سینوس یک زاویه

قسمت سوم

کسینوس یک زاویه

قسمت اوّل

کسینوس یک زاویه

قسمت دوم