از اهداف آموزش جغرافیای ایران ،آشنایی دانش آموزان با تعریف جغرافیا و همچنین شناخت جغرافیای طبیعی و انسانی ایران می باشد ، این محتوا به منظور تأمین این هدف ، توسط دبیر رسمی آموزش و پرورش تهیه گردیده است.

فصل اوّل - جغرافیا چیست؟

جغرافیا علم بررسی روابط متقابل انسان و محیط است . دانش آموزان در این فصل با چرایی جغرافیا و روش مطالعه در آن آشنا می شوند.

درس اوّل

جغرافیا ، علمی برای زندگی بهتر
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس دوم

روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا
دانلود پاسخ پرسش های درس

فصل دوم - جغرافیای طبیعی ایران

جغرافیای طبیعی،به مطالعه ساختار و پراکندگی پدیده های طبیعی سطح زمین پرداخته و در پی یافتن راه حل هایی جهت رفع مشکلات محیطی است.

در این فصل دانش آموزان با موقعیت جغرافیایی،شرایط و ویژگی های ناهمواری ها،آب و هوا و منابع آب ایران آشنا می شوند.

درس سوم

موقعیت جغرافیایی ایران
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس چهارم (بخش اوّل)

ناهمواریهای ایران
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس چهارم (بخش دوم)

ناهمواریهای ایران
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس پنجم(بخش اول)

آب و هوای ایران
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس پنجم(بخش دوم)

آب و هوای ایران
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس ششم

منابع آب ایران
دانلود پاسخ پرسش های درس

فصل سوم - جغرافیای انسانی ایران

جغرافیای انسانی به پرداکندگی جوامع انسانی، ویژگی ها ، فعالیت ها و رابطۀ آنها با محیط طبیعی می پردازد.

در این فصل ، دانش آموزان عزیز با ویژگی های جمعیت، تقسیمات کشوری ، سکونت گاه ها و توان اقتصادی ایران آشنا می شوند.

درس هفتم

ویژگی های جمعیت ایران
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس هشتم

تقسیمات کشوری
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس نهم

سکونتگاه های ایران
دانلود پاسخ پرسش های درس

درس دهم

توان های اقتصادی ایران
دانلود پاسخ پرسش های درس