فصل ۱ - آمار و احتمال

درس ۱ - شمارش

اصل شمارش و جمع

اصل ضرب

فاکتوریل

جایگشت

حل کاردر کلاس صفحه ۶

درس اوّل

تبدیل و ترکیب
  • ۱۵۰۰۰تومان

درس اوّل

پدیده های تصادفی و قطعی
  • ۱۰۰۰۰تومان

درس ۲ - احتمال

درس دوم

فضای نمونه ای
  • ۱۷۰۰۰تومان

اعمال روی پیشامدها

احتمال یک پیشامد

حل کاردرکلاس

صفحه۲۰

درس ۳ - چرخۀ آمار در حل مسائل

درس سوم

چرخۀ آمار
  • ۲۵۰۰۰تومان